Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky SONET, společnost s.r.o.

pro prodej termokotoučků a dalšího doplňkového sortimentu

k platebním terminálům

 

Společnost: SONET, společnost s.r.o. – Member of Payten

Sídlo: Lužická 2093/9, 616 00 Brno

IČ: 15527107

DIČ: CZ15527107

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 540

 

Článek 1

Vymezení pojmů

Prodávající je obchodní společnost SONET, společnost s.r.o., která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné činnosti.

Kontaktní údaje prodávajícího:

Telefon: +420 543 423 579

E-mail: sonet@sonet.cz

Kontaktní adresa: Lužická 2093/9, 616 00 Brno

Provozní doba: Pracovní dny 8:00–16:00 hod.

 

Kupujícím se myslí osoba, která od prodávajícího kupuje termokotoučky a další příslušenství k platebním terminálům (dále také souhrnně označováno jako „zboží“). Kupující je osoba, která není spotřebitelem

 

Článek 2

Obecné informace

 1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.

 2. Veškeré informace ke zboží a cenám jsou uvedeny v detailu každého produktu na webových stránkách: https://www.paytenpos.cz/platebni-terminaly a v samotné online objednávce na: https://www.paytenpos.cz/objednat-termokotoucky. Fotografie uvedené na webových stránkách prodávajícího odpovídají prodávanému zboží.

 3. Umístění zboží na uvedené webové stránky prodávajícího se nepovažuje za nabídku.

 

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

 

Článek 3

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Zboží lze objednat těmito způsoby:

 2. online objednávkou na https://www.paytenpos.cz/objednat-termokotoucky

 3. přes poptávkový formulář na webových stránkách: www.sonet.cz/termo-kotoucky

 4. telefonicky na čísle: +420 543 423 543

 5. přímo v menu platebního terminálu

 6. e-mailem: obchod@sonet.cz

 7. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího (tj. doručením akceptace objednávky kupujícího), které bude kupujícímu zasláno e-mailem na emailovou adresu sdělenou kupujícím, a to bezodkladně, nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne obdržení objednávky. Pokud prodávající ve lhůtě dle předchozí věty tohoto odstavce objednávku nepotvrdí, ani neodmítne, platí, že objednávku odmítl, pokud se smluvní strany bez zbytečného odkladu nedohodnou jinak. Prodávající je oprávněn objednávku odmítnout z jakýchkoli důvodů, i bez uvedení důvodu.

 8. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.

 

Článek 4

Způsob úhrady a fakturace

 1. Platbu za zboží je možné provést těmito způsoby:

 2. online platba kartou – zdarma

 3. hotově při osobním odběru v sídle prodávajícího – zdarma (tuto variantu lze využít pouze pro CZ objednávky)

 4. na dobírku – zpoplatněno částkou 36 Kč / 0 EUR

 5. Po uhrazení ceny zboží obdrží kupující e-mail potvrzující platbu.

 6. V případě platby na dobírku je současně se zbožím zasílán i zjednodušený daňový doklad. V případě platby v hotovosti při osobním odběru zboží bude současně kupujícímu předána faktura a doklad o zaplacení.

 

Článek 5

Doručování zboží

 1. Zboží je doručováno prostřednictvím přepravní společnosti DPD (v rámci České i Slovenské republiky), případně pro objednávky v rámci České republiky je možný osobní odběr zboží v kontaktním místě prodávajícího.

 2. Cena dopravy je spolu s informacemi ke zboží a kupním cenám zboží uvedena v samotné online objednávce prodávajícího na: https://www.paytenpos.cz/objednat-termokotoucky

 3. Pokud je zboží přepravováno DPD, bude doručeno kupujícímu do dvou pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky prodávajícím.

 

Článek 6

Záruka za jakost

 1. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží, včetně jeho příslušenství, bude mít vlastnosti umožňující řádné užívání zboží.

 2. Prodávající poskytuje na zboží záruku 12 měsíců, která se však nevztahuje na termokotoučky, kde s ohledem na povahu tohoto zboží záruka poskytována není.

 3. Vylučuje se odpovědnost prodávajícího:

 4. za vady způsobené nesprávným použitím, skladováním, provozováním nebo údržbou zboží v rozporu s instrukcemi prodávajícího nebo instrukcemi výrobce uvedenými v návodu na použití;

 5. za vady způsobené úmyslně nebo užíváním zboží jiným než obvyklým způsobem;

 6. za vhodnost zboží k účelu užití zamýšlenému kupujícím a za dosažení kupujícím zamýšlených výsledků;

 7. za kompatibilitu zboží s jakýmkoli zařízením, software, systémem či službou, pokud prodávající či výrobce zboží výslovně nestanoví jinak (zejména v návodu na použití).

 8. Zjištěné vady zboží je kupující povinen neprodleně oznámit prodávajícímu na kontaktní údaje uvedené v těchto obchodních podmínkách. Řádně nahlášená a prodávajícím uznaná záruční vada bude prodávajícím bezplatně odstraněna. Způsob odstranění vady bude zvolen prodávajícím a může zahrnovat i výměnu zboží. V případě výměny zašle prodávající kupujícímu nové zboží přepravní službou výměnou za vadné zboží („balík za balík“).

 

Článek 7

Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující může odstoupit od smlouvy pouze v případech stanovených občanským zákoníkem.

 2. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

 3. Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.

 4. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

 

Článek 8

Povinnost mlčenlivosti

 1. Kupující se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací prodávajícího (zejména obchodního tajemství prodávajícího, principů, metod a postupů, na kterých je založen SW a ohledně ostatního technického know-how prodávajícího), a přijmout přiměřená opatření k jejich ochraně. Kupující zejména nesmí sdělit ani jinak zpřístupnit důvěrné informace třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího, pokud k tomu není povinen podle zákona nebo soudního rozhodnutí, nebo pokud možnost zpřístupnit důvěrné informace třetí osobě nevyplývá ze smlouvy uzavřené mezi stranami, nebo k tomu není prodávajícím předem písemně oprávněn. Pokud je kupující ke sdělení důvěrné informace třetí osobě podle zákona nebo soudního rozhodnutí, musí o tom informovat prodávajícího přiměřenou dobu předem, ledaže by to bylo v rozporu s právními předpisy.

 2. Kupující se zavazuje nejednat způsobem, kterým by porušil výše uvedené povinnosti. Porušení povinností uvedených v tomto článku VOP se považuje za hrubé porušení smluvních povinností kupujícího. Za každé jednotlivé porušení výše popsaných povinností kupujícího je prodávající oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody v souladu s právními předpisy.

 

Článek 9

Osobní údaje

 1. Uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje kupující souhlas, aby prodávající zpracovával osobní údaje, které prodávajícímu pro účely uzavření kupní smlouvy sdělil. Jedná se zejména o tyto osobní údaje: obchodní firma, titul, jméno, příjmení, datum narození, případně rodné číslo/identifikační číslo, bydliště/sídlo či jiná adresa uvedená kupujícím, telefonní číslo, e-mailová adresa, informace o bankovním spojení apod.

 2. Prodávající bude tyto osobní údaje zpracovávat zejména za účelem plnění kupní smlouvy. Podrobné informace o tom, jak bude prodávající zpracovávat tyto osobní údaje, jsou uvedeny v informačním memorandu dostupném na webových stránkách prodávajícího https://www.paytenpos.cz/ochrana-osobnich-udaju. Prodávající je oprávněn informační memorandum kdykoli změnit formou uveřejnění jeho nové verze pod výše uvedeným odkazem.

 3. Pokud kupující předává prodávajícímu osobní údaje třetích osob, je povinen zajistit, aby byly předávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení (EU) 2016/679), a aby příslušné osoby byly informovány o tom, že jejich osobní údaje jsou poskytovány prodávajícímu a pro jaký účel.

 

Článek 10

Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztah mezi smluvními stranami vzniklý na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní se řídí obecně závaznými předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Pro rozhodování sporů o právech a povinnostech vzniklých na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní jsou příslušné výlučně české státní soudy místně příslušné dle sídla prodávajícího.

 3. Kupující není oprávněn postoupit žádná práva či povinnosti z kupní smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.

 4. Pokud by se kterékoliv ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím později stalo, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení všeobecných obchodních podmínek, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv smluvní strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením.

 5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 21. 12. 2021